МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 4 до 15 юли 2016 г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември 2016 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Подробности за ДЗИ

Предстоящо

От 28 до 30 юни 2016 г. учениците класирани на I-ви етап на класиране за прием след VII клас за учебната 2016/2017 година трябва да се запишат в училището, в което са приети или там да подадат заявление за участие във втори етап на класиране. В заявлението учениците не могат да променят и пренареждат желанията си. Във II-ри етап на класиране тези ученици се класират на мястото си от I-ви етап или по по-предно свое желание.

Некласираните на I-ви етап ученици не подават заявление за II-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране.