МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

 

 Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са декларирали обстоятелства


Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова, директор на ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

Снежанка Йорданова Славкова, директор на СУ "Д-р П. Берон" - Бобов дол