МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Записване на приетите ученици

Учениците се записват в IX клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика при кандидатстване за профили "Изкуства" и "Спорт" и за специалностите от професии.