МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Кандидатстване и класиране

Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:

  1. да са завършили основно образование;
  2. да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване - за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване - за вечерна форма на обучение;
  3. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
  4. началникът на РИО може да разреши участие в приема и на ученици, които не отговарят на изискванията на т. 2, ако са завършили основното си образование в годината на кандидатстване и при наличие на здравословни или социални причини

Учениците подават в училището следните документи:

1. заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. копие на свидетелството за завършено основно образование;
3. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват не са противопоказани на здравословното им състояние, издадено от лекуващия лекар на ученика

В заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията си профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Класирането се извършва от училището, което осъществява приема.
1. Начинът за образуване на бала се определя с решение на педагогическия съвет.

2. При приемането по документи, когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата за приемане, те се подреждат по ред, определен с решение на педагогическия съвет на училището.

3.Редът по т. 2 осигурява приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием

Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

За попълване на незаетите места след трети етап на класиране учениците подават в училището заявление и оригиналите на документите за кандидатстване в срок, определен от директора. Подреждането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

За незаети се смятат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в срок ученици;
3. на записали се и след това изтеглили документите си ученици.