МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

Кандидатстване и класиране

Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:

  1. да са завършили основно образование;
  2. да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване - за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване - за вечерна форма на обучение;
  3. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
  4. началникът на РИО може да разреши участие в приема и на ученици, които не отговарят на изискванията на т. 2, ако са завършили основното си образование в годината на кандидатстване и при наличие на здравословни или социални причини

Учениците подават в училището следните документи:

1. заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. копие на свидетелството за завършено основно образование;
3. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват не са противопоказани на здравословното им състояние, издадено от лекуващия лекар на ученика

В заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията си профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Класирането се извършва от училището, което осъществява приема.
1. Начинът за образуване на бала се определя с решение на педагогическия съвет.

2. При приемането по документи, когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата за приемане, те се подреждат по ред, определен с решение на педагогическия съвет на училището.

3.Редът по т. 2 осигурява приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием

Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

За попълване на незаетите места след трети етап на класиране учениците подават в училището заявление и оригиналите на документите за кандидатстване в срок, определен от директора. Подреждането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

За незаети се смятат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в срок ученици;
3. на записали се и след това изтеглили документите си ученици.