МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

От 20 до 26 юни 2018 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.
Документите се подават онлайн или на хартиен носител в училищата-гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13). Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Прочети още...

Прием за учебната 2017/2018 година

Заповед № УД-204/30.03.2017 г. за изменение на заповед УД-187/23.03.2017 г. в приложение 2.

Заповед № УД-187/23.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в осми клас и в девети клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванова", гр. Кюстендил.

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 за приемане на ученици в държавни и в общински училища


Прием в VIII клас

В изпълнение на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в област Кюстендил са закрити осем паралелки, както следва:
І. Преди началото на втория етап на класиране за прием след VІІ клас са закрити пет паралелки, в каито учениците са с по-малко от половината от норматива за минимален брой. Закриването на паралелките е извършено след направен анализ на броя на учениците, определените места за държавен план-прием и спецификата на населеното място:


1. Професия 522010 "Електротехник", специалност 5220103 "Електрообзавеждане на производството" в Професионална гимназия, гр. Бобов дол;
2. Професия 344030 "Оперативен счетоводител", специалност 3440301 "Оперативно счетоводство" в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. Дупница;
3. Професия 623010 „Техник – лесовъд“, специалност 6230101 „Горско и ловно стопанство“ и професия 525020 „Монтьор на транспортна техника“, специалност 5250201 „Автотранспортна техника“ в ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил;
4. Професия 812010 "Организатор на туристическа агентска дейност", специалност 8120101 "Организация на туризма и свободното време" в ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил;
5. Професия 345120 "Икономист", специалност 3451204 "Икономика и мениджмънт" в Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня.
ІІ. В трите закритите паралелки след трети етап на класиране няма записани ученици. Един ученик е пренасочен със заповед на началника на РУО – Кюстендил в друга паралелка, в която има свободни места:
1. Професия 344020 „Данъчен и митнически посредник", специалност 3440201 „Митническа и данъчна администрация" в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“, гр. Дупница.
2. Професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност 5220309 „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна" в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“, гр. Дупница.
3. Професия 523050 „Техник на компютърни системи", специалност 5230501 „Компютърна техника и технологии" в ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване в училищата на територията на област Кюстендил, в които се извършва прием в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година до максималния брой ученици се организира от директорите на училищата. Комисиите в училищата класират учениците по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението.
Незаетите места след трети етап на класиране и записване в VІІІ клас в училищата на територията на област Кюстендил са достатъчни за записване на всички неприети ученици.

Справка за броя на незаетите места след Втори етап на класиране в област Кюстендил за прием в VIII клас за учебната 2017/2018 година.

Резултати от Втори етап на класиране за прием в VIII клас: Справка за минималния и максималния бал по паралелки

Резултати от Първи етап на класиране за прием в VIII клас: Справка за минималния и максималния бал по паралелки