МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо

Прием за учебната 2014/ 2015 година

Държавен прием за учебната 2014/ 2015 година в общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии за област Кюстендил  

Държавен план-прием за учебната 2014/ 2015 година по училища и професии за област Кюстендил

Заповед № РД 09-1132/ 04.09.2013 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/ 2015 година


Прием в VIII клас

Заповед УД-532/ 30.07.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за утвърждаване на осъществения държавен прием на ученици след завършен VII клас по Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за учебна 2014/ 2015 година на територията на област Кюстендил

Справка за броя на незаетите места след Трети етап на класиране в област Кюстендил за прием в VIII клас за учебната 2014/ 2015 година

Заповед УД-507/ 22.07.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за преустановен прием след Трети етап на класиране в паралелка с прием след завършен 7 клас за учебната 2014/ 2015 година на територията на област Кюстендил

Справка за броя на незаетите места след Втори етап на класиране в област Кюстендил за прием в VIII клас за учебната 2014/ 2015 година

Заповед УД-471/ 24.06.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за закритите на Първи етап на класиране паралелки с прием след завършен 7 клас за учебната 2014/ 2015 година на територията на област Кюстендил

Презентация за държавния план-прием в VIII клас за учебната 2014/ 2015 година по Наредба 11/ 28.03.2005 г. за област Кюстендил – I-во класиранеpptx формат

Заповед УД-446/ 18.06.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за утвърждаване на броя на местата за приемане за всяка паралелка с прием след VII клас за учебната 2014/ 2015 година след записване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, а в професионалните училища и в професионалните гимназии - и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба 11/ 28.03.2005 г.)

Презентация на резултатите от приемните изпити за кандидатстване след VII клас, 2014 г. за област Кюстендил - в pptx формат - в pdf формат


Прием в IX клас

Информация за броя записани ученици и броя свободни места за прием на ученици след завършено основно образование и след завършен VII клас; след завършен VI клас и след завършен VII клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация с конкурс по документи по Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища на МОН за учебната 2014/ 2015 година след трети етап на класиране и записване

Заповед УД-517/24.07.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за преустановен прием след Трети етап на класиране в паралелка с прием след завършено основно образование и след завършен VII клас; след завършен VI клас и след завършен VII клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация с конкурс по документи за учебната 2014/ 2015 година на територията на област Кюстендил