МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.

Предстоящо

Прием за учебната 2015/2016 година

Заповед №УД-231/30.03.2015 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2015/2016 година в общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии за област Кюстендил

Държавен план-прием за учебната 2015/2016 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища в област Кюстендил, утвърден със заповед № рд 09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката

Заповед №РД 09-1363/29.08.2014 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година


Прием в VIII клас

Справка за броя на незаетите места след Трети етап на класиране в област Кюстендил за прием в VIII клас за учебната 2015/ 2016 година

Заповед УД-620/21.07.2015г. на началника на РИО - Кюстендил за преустановен прием след Трети етап на класиране в паралелки с прием след завършен VII клас за учебната 2015/ 2016 година на територията на област Кюстендил

Справка за броя на незаетите места след Втори етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършен VII клас за учебната 2015/ 2016 година

Заповед УД-568/ 22.06.2015 г. на началника на РИО - Кюстендил за закритите на Първи етап на класиране паралелки с прием след завършен 7 клас за учебната 2015/ 2016 година на територията на област Кюстендил

Презентация за резултатите от изпитите по БЕЛ и математика.


Прием в IX клас

Информация за прием на ученици след завършено основно образование; след завършен VI клас и след завършен VII клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация с конкурс по документи по Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища на МОН за учебната 2015/2016 година след трети етап на класиране

Информация за прием на ученици след завършено основно образование; след завършен VI клас и след завършен VII клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация с конкурс по документи по Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища на МОН за учебната 2015/2016 година след втори етап на класиране

Информация за прием на ученици след завършено основно образование; след завършен VI клас и след завършен VII клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация с конкурс по документи по Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища на МОН за учебната 2015/2016 година след първи етап на класиране