МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

Прием за учебната 2016/2017 година

Заповед №УД-222/30.03.2016 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2016/2017 година в общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии за област Кюстендил  

Държавен план-прием за учебната 2016/2017 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища в област Кюстендил, утвърден със заповед № РД09-353/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката

Заповед №РД 09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година


Прием в VIII клас

Справка за броя на незаетите места след Трети етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършен VII клас за учебната 2016/2017 година

Справка за броя на незаетите места след Втори етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършен VII клас за учебната 2016/2017 година

На първи етап на класиране в област Кюстендил са класирани 426 ученици в 17 паралелки.
Недостигнат минимален брой ученици-кандидати за следните паралелки:

  • Технологичен профил: „Информационни технологии“ – СОУ „Хр. Ботев“ – Бобов дол
  • "Оперативно счетоводство" - ПГ "Акад.С.П.Корольов" – Дупница
  • Чуждоезиков профил: "Английски/Испански" - ЕГ "Д-р П. Берон" – Кюстендил – 1 паралелка
  • „Банково дело“ - ПГИМ "Й.Захариев" – Кюстендил
  • „Електронна търговия“ - ПГИМ "Й.Захариев" – Кюстендил
  • „Туристическа анимация“ - ПГТ "Н.Вапцаров" – Кюстендил
  • „Туристическа анимация“ - ПГТА "Ал. Константинов" - Сапарева баня


Приемът в тези 7 паралелки е преустановен със заповед № УД-510/24.06.2016 г. на началника на РИО – Кюстендил.


Прием в IX клас

Информация за държавния план-прием след основно образование - свободни места след трети етап на класиране и записване в област Кюстендил за прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

Информация за броя на незаетите места след Втори етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

Информация за броя на незаетите места след Първи етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година