МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо

Прием за учебната 2016/2017 година

Заповед №УД-222/30.03.2016 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2016/2017 година в общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии за област Кюстендил  

Държавен план-прием за учебната 2016/2017 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища в област Кюстендил, утвърден със заповед № РД09-353/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката

Заповед №РД 09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година


Прием в VIII клас

Справка за броя на незаетите места след Трети етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършен VII клас за учебната 2016/2017 година

Справка за броя на незаетите места след Втори етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършен VII клас за учебната 2016/2017 година

На първи етап на класиране в област Кюстендил са класирани 426 ученици в 17 паралелки.
Недостигнат минимален брой ученици-кандидати за следните паралелки:

  • Технологичен профил: „Информационни технологии“ – СОУ „Хр. Ботев“ – Бобов дол
  • "Оперативно счетоводство" - ПГ "Акад.С.П.Корольов" – Дупница
  • Чуждоезиков профил: "Английски/Испански" - ЕГ "Д-р П. Берон" – Кюстендил – 1 паралелка
  • „Банково дело“ - ПГИМ "Й.Захариев" – Кюстендил
  • „Електронна търговия“ - ПГИМ "Й.Захариев" – Кюстендил
  • „Туристическа анимация“ - ПГТ "Н.Вапцаров" – Кюстендил
  • „Туристическа анимация“ - ПГТА "Ал. Константинов" - Сапарева баня


Приемът в тези 7 паралелки е преустановен със заповед № УД-510/24.06.2016 г. на началника на РИО – Кюстендил.


Прием в IX клас

Информация за държавния план-прием след основно образование - свободни места след трети етап на класиране и записване в област Кюстендил за прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

Информация за броя на незаетите места след Втори етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

Информация за броя на незаетите места след Първи етап на класиране в област Кюстендил за прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година