МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 16.12.2017 г. до 10.02.2018 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2017/2018 година.

Предстоящо

На 24.02.2018 г.:

 • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по "Знам и мога" за ученици от IV клас. Училища-домакини: СУ "Св. П. Хилендарски" - Дупница и ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил.
 • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация. Училища-домакини: ОУ "Хр. Павлович" - Дупница и ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил.
 • от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по астрономия. Училище-домакин: ОУ "Даскал Димитри" - Кюстендил.

На 25.02.2018 г.:

 • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. Училища-домакини: ОУ "Н. Рилски" - Дупница и ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил.
 • от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по география и икономика. Училища-домакини: ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница и ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил.

На 17.03.2018 г.:

 • от 11.00 часа до 12.30 часа ще се проведе областният кръг на математическото състезание "Европейско кенгуро". Училища-домакини:
  • ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница - за I-IV клас
  • ПГ "Хр. Ботев" - Дупница - за V-XII клас
  • НУ "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил - за I-IV клас
  • ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил - за V-XII клас
ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ след VII клас !!!

 

Държавен план-прием в VIII клас след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година


Информация за закритите паралелки с прием в VIII клас за учебната 2017/2018 година

В изпълнение на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в област Кюстендил са закрити осем паралелки, както следва:
І. Преди началото на втория етап на класиране за прием след VІІ клас са закрити пет паралелки, в каито учениците са с по-малко от половината от норматива за минимален брой. Закриването на паралелките е извършено след направен анализ на броя на учениците, определените места за държавен план-прием и спецификата на населеното място:

Прочети още...

График на дейностите

от 3 до 21.05.2017 г. – подаване на документи в РУО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 5 до 10.05.2017 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, където се обучава седмокласника.

19.05.2017 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по български език и литература (БЕЛ)

22.05.2017 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по математика

до 05.06.2017 г. – обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и по математика

02.06.2017 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

05.06.2017 г. – изпит за проверка на способностите по музика

31.05 - 01.06.2017 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 09.06.2017 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 19.06.2017 г. - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 16 до 22.06.2017 г. - подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г. (за I-ви етап на класиране)

до 27.06.2017 г. - обявяване на приетите ученици на I-ви етап на класиране

от 28 до 30.06.2017 г. – записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 04.07.2017 г. - обявяване на приетите ученици на II-ри етап на класиране

от 05 до 07.07.2017 г. – записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране в съответното училище

10.07.2017 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 11 до 13.07.2017 г. - подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

до 17.07.2017 г. - обявяване на приетите ученици на III-ти етап на класиране

от 18 до 19.07.2017 г. – записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране в съответното училище

21.07.2017 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 04.09.2017 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 05.09.2017 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родители

до 14.09.2017 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием

За изпитите

Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

Приемането на ученици в VIII клас за профилите „Изобразително изкуство", „Музика" и „Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието в училището, в което се обучава ученикът. Заявления се подават от 5 до 10 май 2017 г. За полагане на изпит за проверка на способностите учениците не заплащат такса.

В област Кюстендил няма да се провеждат изпити за проверка на способностите.
Когато в областта не е предвидено провеждането на определен изпит за проверка на способностите, учениците го полагат на територията на избрана от тях друга област, която провежда такъв изпит.
Подаденото заявление от ученика се препраща по служебен ред на началника на регионалното управление на образованието, където ученикът ще полага изпита.

Прочети още...

Кандидатстване и класиране

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Прочети още...

Записване на приетите ученици

Учениците се записват в VIII клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:

 1. заявление до директора;
 2. оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Прочети още...

Прием над утвърдения държавен план-прием

Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат:

Близнаци - в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас.

Ученик с двама починали родители - при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 55 „За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.“
Записва се с насочване от началника на РУО в съответствие с желанието му. Ученикът следва да подаде в срок до 5 септември 2017 г. до началника на РУО следните документи:

Прочети още...

Допълнителна информация

Допълнителна информация за начина на кандидатстване можете да получите от Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както и от:

 • комисиите в двете училища-гнезда, в които се подават документи за участие в I-ви и III-ти етап на класиране - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница
 • училището, в което учениците са завършили VІІ клас
 • училищата, които приемат ученици след завършен VІІ клас
 • председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас – Мая Стойчева-Николова в РУО – Кюстендил
 • председателя на комисията по информационно осигуряване и класиране – Теодора Йорданова в РУО – Кюстендил.