МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

 

На 28 април 2018 г. от 9.00 часа в сградата на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил ще се проведе Национално математическо състезание "Питагор" само за учениците от IV клас.

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ след VII клас !!!

 

Държавен план-прием в VIII клас след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година


График на дейностите

от 3 до 21.05.2018 г. – подаване на документи в РУО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 14 до 18.05.2018 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, където се обучава седмокласника.

21.05.2018 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по български език и литература (БЕЛ)

23.05.2018 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по математика

до 06.06.2018 г. – обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и по математика

01.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

04.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по музика

от 05 до 06.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 11.06.2018 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 19.06.2018 г. до 15.00 часа - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 20 до 26.06.2018 г. - подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г. (за I-ви етап на класиране)

до 03.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на I-ви етап на класиране

от 04 до 06.07.2018 г. – записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 12.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на II-ри етап на класиране

от 13 до 17.07.2018 г. – записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране в съответното училище

19.07.2018 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 20 до 24.07.2018 г. - подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

до 26.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на III-ти етап на класиране

от 27 до 30.07.2018 г. – записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране в съответното училище

02.08.2018 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 11.09.2018 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 14.09.2018 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родители

до 14.09.2018 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием

За изпитите

Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

Приемането на ученици в VIII клас за профилите „Изобразително изкуство", „Музика" и „Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието в училището, в което се обучава ученикът. Заявления се подават от 14 до 18 май 2018 г. За полагане на изпит за проверка на способностите учениците не заплащат такса.

В област Кюстендил ще се проведе изпит за проверка на способностите за профил "Физическо възпитание и спорт".
Когато в областта не е предвидено провеждането на определен изпит за проверка на способностите, учениците го полагат на територията на избрана от тях друга област, която провежда такъв изпит.
Подаденото заявление от ученика се препраща по служебен ред на началника на регионалното управление на образованието, където ученикът ще полага изпита.

Прочети още...

Допълнителна информация

Допълнителна информация за начина на кандидатстване можете да получите от Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както и от:

  • училището, в което учениците са завършили VІІ клас
  • училищата, които приемат ученици след завършен VІІ клас
  • председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас в РУО - Кюстендил – Антоанета Минчева-Пейчева, тел.: 078550074
  • председателя на комисията по информационно осигуряване и класиране в РУО - Кюстендил – Маринела Александрова, тел.: 078988551.