МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 16.12.2017 г. до 10.02.2018 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2017/2018 година.

Предстоящо

На 18.02.2018 г.:

  • от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по физика. Училища-домакини: ПГХВХТ - Дупница и ПГЛП "Вл. Димитров-Майстора" - Кюстендил.

На 17.03.2018 г.:

  • от 11.00 часа до 12.30 часа ще се проведе областният кръг на математическото състезание "Европейско кенгуро". Училища-домакини:
    • ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница - за I-IV клас
    • ПГ "Хр. Ботев" - Дупница - за V-XII клас
    • НУ "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил - за I-IV клас
    • ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил - за V-XII клас

Информация за закритите паралелки с прием в VIII клас за учебната 2017/2018 година

В изпълнение на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в област Кюстендил са закрити осем паралелки, както следва:
І. Преди началото на втория етап на класиране за прием след VІІ клас са закрити пет паралелки, в каито учениците са с по-малко от половината от норматива за минимален брой. Закриването на паралелките е извършено след направен анализ на броя на учениците, определените места за държавен план-прием и спецификата на населеното място:


1. Професия 522010 "Електротехник", специалност 5220103 "Електрообзавеждане на производството" в Професионална гимназия, гр. Бобов дол;
2. Професия 344030 "Оперативен счетоводител", специалност 3440301 "Оперативно счетоводство" в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. Дупница;
3. Професия 623010 „Техник – лесовъд“, специалност 6230101 „Горско и ловно стопанство“ и професия 525020 „Монтьор на транспортна техника“, специалност 5250201 „Автотранспортна техника“ в ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил;
4. Професия 812010 "Организатор на туристическа агентска дейност", специалност 8120101 "Организация на туризма и свободното време" в ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил;
5. Професия 345120 "Икономист", специалност 3451204 "Икономика и мениджмънт" в Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня.
ІІ. В трите закритите паралелки след трети етап на класиране няма записани ученици. Един ученик е пренасочен със заповед на началника на РУО – Кюстендил в друга паралелка, в която има свободни места:
1. Професия 344020 „Данъчен и митнически посредник", специалност 3440201 „Митническа и данъчна администрация" в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“, гр. Дупница.
2. Професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност 5220309 „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна" в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“, гр. Дупница.
3. Професия 523050 „Техник на компютърни системи", специалност 5230501 „Компютърна техника и технологии" в ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване в училищата на територията на област Кюстендил, в които се извършва прием в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година до максималния брой ученици се организира от директорите на училищата. Комисиите в училищата класират учениците по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението.
Незаетите места след трети етап на класиране и записване в VІІІ клас в училищата на територията на област Кюстендил са достатъчни за записване на всички неприети ученици.