МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

На 24.03.2018 г.:

  • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по техническо чертане. Училище-домакин: ПГ "Хр. Ботев" - Дупница.

За изпитите

Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

Приемането на ученици в VIII клас за профилите „Изобразително изкуство", „Музика" и „Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието в училището, в което се обучава ученикът. Заявления се подават от 5 до 10 май 2017 г. За полагане на изпит за проверка на способностите учениците не заплащат такса.

В област Кюстендил няма да се провеждат изпити за проверка на способностите.
Когато в областта не е предвидено провеждането на определен изпит за проверка на способностите, учениците го полагат на територията на избрана от тях друга област, която провежда такъв изпит.
Подаденото заявление от ученика се препраща по служебен ред на началника на регионалното управление на образованието, където ученикът ще полага изпита.

 

Учениците се явяват на НВО (тест) на:

  • 19.05.2017 г. от 10.00 часа по български език и литература
  • 22.05.2017 г. от 10.00 часа по математика

в училището, в което се осъществява обучението им в VII клас.

В деня на изпитите по БЕЛ и математика учениците се явяват в изпитната зала с документ за самоличност (ученическа карта, международен паспорт, лична карта, ученическа книжка) и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на изпита чрез тест, заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа и предават на квесторите за съхранение на видно място изключена мобилната си комуникационна техника. По време на изпита:

  • пишат със син цвят химикалка
  • чертаят с черен молив
  • по математика може да използват и линия, пергел, транспортир, триъгълник, гума
  • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.

В деня на изпитите за проверка на способностите учениците се явяват в изпитната зала 15 минути преди началото на изпита с документ за самоличност (ученическа карта, международен паспорт, лична карта, ученическа книжка) и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на заявените изпити. Учениците носят и ползват за изпита:

  • за проверка на способностите по изобразително изкуство - собствени материали и пособия
  • за изпита за проверка на способностите по музика - необходимия музикален инструмент (в изпитната зала се осигурява само пиано)
  • за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт/спорт - според вида спорт необходимото спортно облекло, съобразено с изискванията на съответната спортна федерация и работят с определения за изпита спортен специалист

Учениците получават служебна бележка с резултатите от изпитите от училището, в което се обучават в VII клас.