МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

На 24.03.2018 г.:

  • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по техническо чертане. Училище-домакин: ПГ "Хр. Ботев" - Дупница.

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Учениците се явяват с документ за самоличност при подаването на документите в РУО – Кюстендил (ул. „Демокрация“ 55, ет. 6, стая 3). Подават от 3 до 21 май следните документи:

  1. заявление с подредени желания (попълва от ученика, подписва се от ученик, родител/ настойник или длъжностно лице от дом и длъжностно лице от комисията.)
  2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
  3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
  4. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
  5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

При подаване на заявлението се представят за сверяване оригиналите на документите.

Учениците се записват в училището, в което са насочени от комисията до 19 юни 2017 г.