МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 16.12.2017 г. до 10.02.2018 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2017/2018 година.

Предстоящо

График на дейностите

от 3 до 21.05.2017 г. – подаване на документи в РУО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 5 до 10.05.2017 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, където се обучава седмокласника.

19.05.2017 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по български език и литература (БЕЛ)

22.05.2017 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по математика

до 05.06.2017 г. – обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и по математика

02.06.2017 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

05.06.2017 г. – изпит за проверка на способностите по музика

31.05 - 01.06.2017 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 09.06.2017 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 19.06.2017 г. - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 16 до 22.06.2017 г. - подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г. (за I-ви етап на класиране)

до 27.06.2017 г. - обявяване на приетите ученици на I-ви етап на класиране

от 28 до 30.06.2017 г. – записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 04.07.2017 г. - обявяване на приетите ученици на II-ри етап на класиране

от 05 до 07.07.2017 г. – записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране в съответното училище

10.07.2017 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 11 до 13.07.2017 г. - подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

до 17.07.2017 г. - обявяване на приетите ученици на III-ти етап на класиране

от 18 до 19.07.2017 г. – записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране в съответното училище

21.07.2017 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 04.09.2017 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 05.09.2017 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родители

до 14.09.2017 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием