МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

От 20 до 26 юни 2018 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.
Документите се подават онлайн или на хартиен носител в училищата-гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13). Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Прочети още...

График на дейностите

от 3 до 21.05.2018 г. – подаване на документи в РУО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 14 до 18.05.2018 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, където се обучава седмокласника.

21.05.2018 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по български език и литература (БЕЛ)

23.05.2018 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по математика

до 06.06.2018 г. – обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и по математика

01.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

04.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по музика

от 05 до 06.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 11.06.2018 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 19.06.2018 г. до 15.00 часа - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 20 до 26.06.2018 г. - подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г. (за I-ви етап на класиране)

до 03.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на I-ви етап на класиране

от 04 до 06.07.2018 г. – записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 12.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на II-ри етап на класиране

от 13 до 17.07.2018 г. – записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране в съответното училище

19.07.2018 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 20 до 24.07.2018 г. - подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

до 26.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на III-ти етап на класиране

от 27 до 30.07.2018 г. – записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране в съответното училище

02.08.2018 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 11.09.2018 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 14.09.2018 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родители

до 14.09.2018 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием