МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

През месец май ще се проведе национално външно оценяване (НВО) на учениците от IV и от VII клас.
В рамките на четири учебни дни от 10.00 часа ще се проведе националното външно оценяване (НВО) на учениците от IV клас, както следва: по български език и литература на 7 май, по математика на 8 май, по човекът и обществото на 12 май и по човекът и природата на 13 май.
Националното външно оценяване се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване на постигането на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по съответните предмети.
В рамките на пет учебни дни от 10.00 часа ще се проведе националното външно оценяване (НВО) на учениците от VII клас, както следва: по български език и литература на 20 май, по математика на 22 май, по културно-образователна област „Обществени науки, гражданско образование и религия“ на 26 май, по културно-образователна област „Чужди езици“ на 27 май и по културно-образователна област „Природни науки и екология“ на 28 май.
Националното външно оценяване на учениците в VII клас по български език и литература и по математика са част от изпитите за прием след VII клас на ученици в държавни и общински училища съгласно Наредба 11/ 28.03.2005 г. на МОН.
Подробна информация за държавния план-прием за 2015/ 2016 година ще бъде публикувана на електронната страница на РИО – Кюстендил.