МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 16.12.2017 г. до 10.02.2018 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2017/2018 година.

Предстоящо

На 24.02.2018 г.:

 • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по "Знам и мога" за ученици от IV клас. Училища-домакини: СУ "Св. П. Хилендарски" - Дупница и ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил.
 • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация. Училища-домакини: ОУ "Хр. Павлович" - Дупница и ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил.
 • от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по астрономия. Училище-домакин: ОУ "Даскал Димитри" - Кюстендил.

На 25.02.2018 г.:

 • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. Училища-домакини: ОУ "Н. Рилски" - Дупница и ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил.
 • от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по география и икономика. Училища-домакини: ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница и ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил.

На 17.03.2018 г.:

 • от 11.00 часа до 12.30 часа ще се проведе областният кръг на математическото състезание "Европейско кенгуро". Училища-домакини:
  • ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница - за I-IV клас
  • ПГ "Хр. Ботев" - Дупница - за V-XII клас
  • НУ "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил - за I-IV клас
  • ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил - за V-XII клас

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др., в продължение на не по-малко от 30 календарни дни.

Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

 

Изпитните материали (темите) и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия. Броят на задачите за всички възрастови групи е 6, като максималният брой точки е 60.

Изпитните материали (темите) се публикуват на сайта на МОН, на сайтовете на РУО в страната, както и на интернет страницата на олимпиадата.

Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 15.01.2018 г. включително.

Директорите на училищата и директорите на народните астрономически обсерватории и планетариуми назначават училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата.

Училищните комисии имат следните задължения:

 • Размножават изпитните материали за общинския кръг и ги предоставят на всички желаещи ученици.
 • Приемат писмените работи на учениците до 15.01.2018 г. включително.
 • Получават критериите за оценяване на писмените работи от експерта по природни науки и екология от РУО на 16.01.2018 г.
 • Оценяват писмените работи на учениците. Всяка писмена работа се оценява от двама проверители независимо и окончателната оценка е средноаритметично от оценките на двамата проверители. Проверителите могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета човекът и природата (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.
 • В срок до 7 работни дни изготвят:
  а) протокол за явилите се ученици и техните резултати;
  б) протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището и в двудневен срок се изпращат на началника на РУО заедно с писмените работи на учениците, класирани за областен кръг, както и списъка на учениците, подали декларация резултатите им да не бъдат оповестявани публично.
За участие в областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на общинския кръг не по-малко от 50% от максималния брой точки.

Теми за областния кръг на олимпиадата по астрономия