МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

 • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
 • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
 • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

От 20 до 26 юни 2018 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.
Документите се подават онлайн или на хартиен носител в училищата-гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13). Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Прочети още...

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др., в продължение на не по-малко от 30 календарни дни.

Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

 

Изпитните материали (темите) и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия. Броят на задачите за всички възрастови групи е 6, като максималният брой точки е 60.

Изпитните материали (темите) се публикуват на сайта на МОН, на сайтовете на РУО в страната, както и на интернет страницата на олимпиадата.

Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 15.01.2018 г. включително.

Директорите на училищата и директорите на народните астрономически обсерватории и планетариуми назначават училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата.

Училищните комисии имат следните задължения:

 • Размножават изпитните материали за общинския кръг и ги предоставят на всички желаещи ученици.
 • Приемат писмените работи на учениците до 15.01.2018 г. включително.
 • Получават критериите за оценяване на писмените работи от експерта по природни науки и екология от РУО на 16.01.2018 г.
 • Оценяват писмените работи на учениците. Всяка писмена работа се оценява от двама проверители независимо и окончателната оценка е средноаритметично от оценките на двамата проверители. Проверителите могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета човекът и природата (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.
 • В срок до 7 работни дни изготвят:
  а) протокол за явилите се ученици и техните резултати;
  б) протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището и в двудневен срок се изпращат на началника на РУО заедно с писмените работи на учениците, класирани за областен кръг, както и списъка на учениците, подали декларация резултатите им да не бъдат оповестявани публично.
За участие в областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на общинския кръг не по-малко от 50% от максималния брой точки.

Теми за областния кръг на олимпиадата по астрономия