МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др., в продължение на не по-малко от 30 календарни дни.

Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

 

Изпитните материали (темите) и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия. Броят на задачите за всички възрастови групи е 6, като максималният брой точки е 60.

Изпитните материали (темите) се публикуват на сайта на МОН, на сайтовете на РУО в страната, както и на интернет страницата на олимпиадата.

Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 15.01.2018 г. включително.

Директорите на училищата и директорите на народните астрономически обсерватории и планетариуми назначават училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата.

Училищните комисии имат следните задължения:

  • Размножават изпитните материали за общинския кръг и ги предоставят на всички желаещи ученици.
  • Приемат писмените работи на учениците до 15.01.2018 г. включително.
  • Получават критериите за оценяване на писмените работи от експерта по природни науки и екология от РУО на 16.01.2018 г.
  • Оценяват писмените работи на учениците. Всяка писмена работа се оценява от двама проверители независимо и окончателната оценка е средноаритметично от оценките на двамата проверители. Проверителите могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета човекът и природата (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.
  • В срок до 7 работни дни изготвят:
    а) протокол за явилите се ученици и техните резултати;
    б) протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището и в двудневен срок се изпращат на началника на РУО заедно с писмените работи на учениците, класирани за областен кръг, както и списъка на учениците, подали декларация резултатите им да не бъдат оповестявани публично.
За участие в областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на общинския кръг не по-малко от 50% от максималния брой точки.

Теми за областния кръг на олимпиадата по астрономия