МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

ПОКАНА по проект „Подкрепа за успех“

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Бланка на проекта - образец

Автобиография - образец


 

Националната програма „Заедно за всяко дете“- 2019

Основен приоритет в работата на Регионално управление на образованието - Кюстендил е обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и ученици.

Чрез участие на Регионално управление на образованието – Кюстендил в Националната програма „Заедно за всяко дете“- 2019 на Министерство на образованието и науката се цели подобряване на комуникацията между представителите на различните институции, участващи в екипите за обхват, реализиране на ефективна комуникация с обществеността, публичност на процеса по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система, както и включване на родители/семейства в процеса, като ги приобщим и ангажираме със съвместни дейности.

Прочети още...

Предстоящо

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година 

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2020 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2020/2021 година

Списък на училищата в област Кюстендил, които ще осъществяват държавен план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО за учебната 2020/2021 година

Национална програма „Иновации в действие“

 

Обмен на иновативни практики в Пето ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил

В тридневен обмен на иновации по НП „Иновации в действие“ в Пето ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил гости бяха учители и ученици от ОУ „В.Левски“, град Кнежа и ОУ „А. Страшимиров“, с.Светлен, общ.Търговище. Екипи от Пето ОУ представиха пред гостите един нов поглед при изучаването на STEM – науки.
Г-жа Костова и учениците от трети клас представиха час за занимания по интереси „Приложна наука“ на тема „Малки детективи“. Обучението бе изнесено в една от залите на „Торготерм“ АД, където малките детективи писаха и разчитаха невидими писма, правиха научни опити и експерименти, запознаха се с устройството и приложението на дрон и робот, обсъждаха и правиха изводи в една различна, креативна среда. Децата бяха силно впечатлени от новите тнехнологии и мотивирани да изучават науки, за да получат по- добра реализация в живота. В експерименталната работа на третокласниците активно се включиха и учениците от гостуващите училища.
Чрез бинарния урок „Бягаща математика“, проведен от М. Миленкова - начален учител и В.Николов- учител по ФВС, учениците доказаха, че изучаването на математиката може да бъде лесно и забавно. Учениците, преминавайки през различни изпитания – подвижни игри и математически задачи, откриха „ключа на знанието“.
Младите еколози от 4 клас и г-жа И. Вучкова изследваха замърсяването на водите и коритото на река Банщица, научиха как се пречистват водите. Чрез метода „Дърво на решенията“ учениците направиха важни заключения относно опазването, пречистването и разумното използване на водите.
В седми клас бе проведен бинарен урок „Законът на Ом. Формули и математически изчисления“. Учениците с професионалното ръководство на Св. Петров – учител по физика и Д. Шиякова – учител по математика, откриха взаимната свързаност между физиката и математиката, осъзнаха, че когато двете науки си „помагат“, ученето става по- лесно, а трудните предмети – по – разбираеми.
Срещата завърши с кръгла маса на тема „Иновативни методи и похвати за качествено образование“, на която бяха споделени иновативни практики, идеи, предизвикателства и решения. На срещата присъстваха и педагози от ОУ „Васил Главинов“, град Велес, Северна Македония.

 


В периода 20.11.-22.11.2019 година екип от ученици от 8 и 9 клас и учителите от Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - ръководители на екипа- старши учителите по английски език Гергана Иванова и Милена Замфирова се включиха с участие и като наблюдатели в часове по английски език с ученици от 4 и 6 клас на ЧОУ ,Д-р Петър Берон", гр. София и техните учители по английски език Нони Каменова и Милена Зарева. Дейностите са част от проекта на ЧОУ ,Д-р Петър Берон", гр. София и техните партньори от Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" по НП "Иновации в действие".

По време на семинара, посветен на ранното чуждоезиково обучение, състоял се на 21-22.11.2019 година, екипът на частното училище представи програма за иновативно обучение по английски език INDEPENDENT LEARNER. Учителите по английски език от ЧОУ ,Д-р Петър Берон" презентираха своите любими похвати на преподаване и/или проблемни моменти, които преодоляват в ежедневната си практика при обучението по английски език до 7 клас.

Г-жа Жаклин Георгиева от ЧОУ ,Д-р Петър Берон", гр. София и г-жа Милена Замфирова от ЕГ "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил представиха историята на двете училища и успехите на своите ученици през годините от създаването на тези образователни институции с цел опознаване на партниращите си училища.

Представени бяха следните презентации: "Работа с текст след трети клас"- Снежина Благоева; "Представяне на иновативна програма за ранно чуждоезиково обучение INDEPENDENT LEARNER"- Нони Каменова; "Създаване на текст и творчески умения за писане"- Милена Зарева; и "Работа с текст до 3 клас"- Антония Халачева". От страна на гостите от ЕГ "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил, г-жа Гергана Иванова презентира преподаването на английски език в гимназията като направи анализ на приликите и разликите в методиката и използваните похвати в преподаването на английски език в двете училища. Говори за преподаването на английска класическа литература в 11 клас и американска литература на 20 век в 12 клас и др. по специфични моменти в обучението по английски език като първи чужд в Езикова гимназия.

Дейностите по споделяне на добри практики в обучението по английски език приключиха с лекция на тема "Управление на класната стая", изнесена от гл. ас. д-р Василка Баничанска, преподавател по Педагогическа психология, Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.


     

От 23 до 25 октомври 2019 г. в град Кнежа, обл. Плевен се проведе обмен на иновации по НП «Иновации в действие» между три училища от различни региони на България, но със сходни проблеми в образованието и възпитанието на подрастващите. Домакин на срещата бе ОУ «Васил Левски», град Кнежа, обл. Плевен. Гости и активни участници бяха Пето ОУ «Христо Ботев», град Кюстендил и СУ «Христо Смирненски», град Койнаре, обл. Плевен.

В продължение на три дни екипите на трите училища споделяха своя опит и добри практики за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес. Учители и ученици от училището домакин показаха иновативни методи на работа в часове от общообразователната подготовка, занимания по интереси, изнесено обучение в общински институции, за постигане на високи резултати и успешна реализация.

На кръгла маса участниците споделиха и обсъдиха проблемите, предизвикателствата, методите на работа, традиционни и иновативни моменти в образователната дейност, мерки и дейности за утвържданване на иновативната дейност като водеща за постигане на по-високи резултати.

Поставено бе началото на едно успешно партньорство, което ще се развива и обогатява. В края на месец ноември домакин на такава инициатива ще бъде Пето ОУ «Христо Ботев», град Кюстендил, а негови гости и партньори - ОУ «Васил Левски», град Кнежа, обл. Плевен и ОУ «Антон Страшимиров“, село Светлен, обл. Търговище.

Тези срещи допринасят както за развитието и усъвършенстването на училищата и техните екипи, така и за развитие и усъвършенстване на образователната система. Те популяризират и мултиплицират добрите иновации в образованието за постигане на по-високи резултати, за формиране на успешни личности.