МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

Национална програма ,,Мотивирани учители“ 2021 г.

Публикувано на 25.03.2021 г.

На официалната страница на МОН в рубриката ,,Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образовеанието и науката процедура за кандидатстване и подбор на участниците, както и образци на заявление за кандидатстване и тристранен договор за участник.

Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 2, подават заявление с приложени копия на необходимите документи в РУО – Кюстендил в срок до 31 март 2021 г.

Информация за процедурата за кандидатстване, образци на документите за кандидатстване, сроковете за кандидатстване и включването в програмата може да видите тук:

Процедура за кандидатстване

Образец на заявление за кандидатстване

Проект на договор