МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (МОН) И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (МО) „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 2021 (за ученици от VIII до X клас)

Публикувано на 06.04.2021 г.

Приложения:

1. Национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и на Министерството на отбраната (МО) „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия";
2. Формуляр за кандидатстване по програмата;
3. Декларация образец;
4. Оценъчна таблица по програмата;
5. Табличен отчет по програмата;
6. РМС № 257/25.03.2021 г.

Предстои изпълнението на Националната програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия", приета с РМС № 257/25.03.2021 година.

Националната програма включва два модула:

Модул А „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май";

Модул Б „Провеждане на национален форум за обучение и за представяне на добри практики на ученици, участващи в дейностите от Модул А), на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на българската армия и споделяне на добри практики".

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по програмата.

Условие за кандидатстване е осигуряването на място в училището за обособяване на кът.

1. Изисквани документи:
• придружител но писмо от директора на училището;
• формуляр за кандидатстване по образец, който включва: цели; очаквани резултати и индикатори за изпълнение; дейности; описание на мястото, определено за кът;
програма за отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май;
• брой участници, които ще бъдат включени в работата по програмата; финансов план/бюджет;
• решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по програмата;
• декларация (по образец).

2. Срок за подаване на документите

Придружителното писмо, формулярът за кандидатстване, решението на педагогическия съвет и декларацията за кандидатстване по програмата се изпращат на хартиен носител в съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок до 45 дни след датата на одобрението на програмата с Решение на Министерския съвет - до 10.05.2021 г. вкл.

3. Ред за разглеждане, оценяване и финансиране на проектите

Оценяването се извършва в РУО от комисия, определена със заповед на началника на РУО. която разглежда, оценява и класира проектите в срок от 45 дни след крайната дата за приемането на проектните предложения - 24.06.2021 г. вкл. Оценяването се извършва по следните критерии:

- административно съответствие за пълно и точно попълване на формуляра -10 точки, при непълна документация - 0 точки;
- съответствие между цели, дейности и очаквани резултати - от 0 до 20 точки;
- целесъобразно разпределение на заявените средства по бюджетни дейности -от 0 до 20 точки;
- целесъобразност и оригинални подходи при предвидените дейности за изследване на историческото минало на българската армия и при разработване на програмата за празника - от 0 до 30 точки;
- брой на учениците, включени в програмата - от 0 до 20 точки. Максималният брой точки е 100.

Класирането на проектите се извършва в низходящ ред според получените при оценяването точки.

Комисията, определена със заповед на началника на РУО, след като разгледа, оцени и класира проектите, в срок до 10 дни след крайната дата за разглеждане, оценяване и класиране на проектите предлага на министъра на образованието и науката класираните проектни предложения.

Всяко РУО изпраща в МОН класираните проекти на първо, второ, трето и четвърто място или общо 112 проекта.

С бюджета на програмата се финансират класираните проекти на 100 училища съгласно утвърден от министъра на образованието и науката списък, изготвен от предложенията от началниците на регионалните управления на образованието, както следва:

- 84 класирани на първо, второ и трето място проекта от училища от всичките 28 области в страната;
- 16 класирани на четвърто място проекта от всичките 28 области в страната (класирани в низходящ ред по критерий „най-голям брой ученици в областта" съгласно НЕИСПУО) - класирането ще се извърши от експерти в дирекция „Приобщаващо образование" в МОН.

Размерът на средствата, който се предоставя на съответното училище, не може да превишава посочената обща сума на бюджета от проектното му предложение.

От всички 100 училища, получили финансиране по програмата, класираните на първо място в оценъчната таблица от всяка област, класираните на второ място от областите Бургас, Варна и Пловдив и класираните на второ и трето място от област София-град добиват право да участват в национален форум за представяне на добрите практики и обучение на учениците, а именно: 28 училища, класирани на първо място от 28 области в страната, 4 училища, класирани на второ място, и 1 училище, класирано на 3 място - общо 33 училища. Класирането на тези 33 училища ще се извърши в МОН.

По проектите се финансират дейности, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, създаване на кът в училището, разработване на информационни материали за Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май, както и за разработване и изпълнение на програма за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май.

Максималната стойност на един проект е 3000 лв., като в раздел „Бюджет" от формуляра за кандидатстване са посочени максималните размери на средствата по разделите.

За реализирането на процедурата по изпълнение на програмата моля да публикувате на електронната страница на регионалното управление на образованието: формулярът за кандидатстване и декларацията към него, както и да създадете необходимата организация.

За повече информация може да се обръщате към:
1.Анелия Томова - главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование", тел.: 02/9 217 440.
2.Нона Костадинова - старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование", тел.: 02/9 217 435.
3.Радостина Николова - държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование", тел.: 02/ 9 217 743.