МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

eu logo bgESF logo BG mon

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”