МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Специфичните цели на процедурата са:

- Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;

- Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bghttp://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg, модул „Разяснения по процедурата“, както на електронната поща на УО на ОПНОИР: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg/, в секция „Процедури/ Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения 31.03.2021 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020.

Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2021 година.

Заявка може да свалите от тук. Списъка на училищата от тук.

Държавен план-прием (ДПП)

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием за VIII клас по училища в област Кюстендил за учебната 2020/2021 година (публикувано на 14.09.2020 г.)

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием за VIII клас в паралелка за професионално образование в Средно училище "Христо Ботев", гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за учебната 2020/2021 година (публикувано на 23.09.2020 г.)

 

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публикувано на 29.04.2020 г.)

Приложение № 1

Приложение № 2

 

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2020/2021 година (публикувано на 29.04.2020 г.)

pdfГРАФИК за провеждане на приемни изпити в Спортно училище "Васил Левски", гр. Кюстендил за учебната 2020/2021 година

 

ВАЖНО! 

Насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства, следва да се запишат в училището, в което са насочени в срок до 17.00 ч. на 03.07.2020 г.

 

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 13.07.2020 г.

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 20.07.2020 г.

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки на записаните ученици след трети етап на класиране към 31.07.2020 г.

 

pdf1 СПИСЪК на незаетите места след втори етап на класиране

  pdf1СПИСЪК на незаетите места след трети етап на класиране

pdf1 СПРАВКА  на свободните места за прием в VIII клас към дата 11.09.2020 г. 

  

pdf1 ПАРАЛЕЛКИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват:

- ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
- ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Класирането:

- за профил "Физическо възпитание и спорт" се извършва от училището с прием в VIII клас.
- за останалите профили, както и за специалностите от професии, е централизирано за училищата на територията на областта и се извършва от РУО – Кюстендил.
Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.
За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област. Документите се подават онлайн на https://priem.mon.bg/ или в едно от училищата-гнезда за съответната област. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново в училище-гнездо. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се представя при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец се визуализира декларация за съгласие на родителя.

Ако ученикът желае да кандидатства в няколко области трябва да подаде заявление за всяка област онлайн или в едно от училищата-гнезда на съответната област.

Класирането се извършва в три етапа.
Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

Класираните ученици след всеки етап на класиране се записват в училището, в което са приети, в определените срокове или подават заявление за участие в следващ етап на класиране, в определените срокове и места. Ученик, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

За свободни се смятат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в срок ученици;
3. на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

За участие в І-ви и ІІІ-ти етап на класиране учениците успешно завършили VII клас подават следните документи в училищата-гнезда:

- Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (образец може да изтеглите от тук или да получите в училището-гнездо, където се подават документите - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил или ОУ „Христаки Павлович” – Дупница);
- копие на свидетелство за завършено основно образование - за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
- копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, („По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.“), по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година - за ученици от училища от друга област;
- копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;
- копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;
- документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1 („броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;“), за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;
- копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Местата (училищата-гнезда), определени за подаване на документи за І-ви и ІІІ-ти етап на класиране за област Кюстендил са:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2)
ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13)
Работното време на комисиите за приемане на документи е от 7.00 до 19.00 часа - без прекъсване в работни дни.

Класирането за областта се извършва централизирано от РУО - Кюстендил и е достатъчно кандидатите, с родител или настойник, да подадат само едно заявление с подредени желания за училищата от областта онлайн или в едно от гнездата.

Учениците, които кандидатстват за профил "Физическо възпитание и спорт", подават документите в училището, в което кандидатстват.

I-ви етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в определения срок.

Във II-ри етап на класиране участват учениците, които:

- не са приети – тези ученици не подават заявление за II-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране;
- са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението се подава в определения срок в училището, в което са приети. В заявлението учениците не могат да променят и пренареждат желанията си. Във II-ри етап на класиране тези ученици се класират на мястото си от I-ви етап или на по-предно свое желание.
II-ри етап на класиране приключва със записване на приетите ученици в определения срок и обявяване на свободните места за трето класиране в училищата-гнезда за подаване на заявления за класиране и на сайта на РУО.

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране (посочени по-горе). В заявлението до началника на РУО подреждат желанията си за обявените свободни места. При заявено участие в трети етап на класиране кандидатът не запазва мястото от предишно класиране и мястото се счита за свободно.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е кандидатствал до момента.

След третия етап на класиране, ако записаните в дадена паралелка са под норматива за минимален брой ученици, началникът на регионалното управление на образованието закрива паралелката и насочва учениците към паралелка, в която има свободни места. По изключение, ако паралелката е единствената за населеното място, след съгласуване с финансиращия орган началникът на регионалното управление на образованието може да не я закрива.

III-ти етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училищата-гнезда за подаване на заявления за класиране, в приемащите училища и на сайта на РУО.

За свободните места след трети етап на класиране могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема.

Приемането на ученици за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището.

Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РУО до 10 септември включително.

 

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления и съпътстващи документи, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратяват до края на периода на извънредното положение струпването на повече от двама възрастни на едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането на срещи, интервюта, събеседвания и други.

Прочети още...