МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

За изпитите

Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

За полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език (по желание на ученика) учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието чрез директора на училището, в което се обучава ученикът. Заявления се подават от 03 до 05 юни 2019 г.

Приемането на ученици в VIII клас за профилите „Изобразително изкуство", „Музика" и „Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието чрез директора на училището, в което се обучава ученикът. Заявления се подават от 03 до 05 юни 2019 г. За полагане на изпит за проверка на способностите учениците не заплащат такса.

В област Кюстендил ще се проведе изпит за проверка на способностите за профил "Физическо възпитание и спорт" в Су „Св. Кл. Охридски“ - Дупница.

Когато в областта не е предвидено провеждането на определен изпит за проверка на способностите, учениците го полагат на територията на избрана от тях друга област, която провежда такъв изпит.
Подаденото заявление от ученика се препраща по служебен ред на началника на регионалното управление на образованието, където ученикът ще полага изпита.

 

 

Учениците се явяват на НВО на:

 • 17.06.2019 г. от 9.00 часа по български език и литература
 • 19.06.2019 г. от 9.00 часа по математика
 • 21.06.2019 г. от 9.00 часа по чужд език (по желание на ученика)

в училището, в което се осъществява обучението им в VII клас.

Преди започване на националното външно оценяване (НВО) ученикът:

 • Явява се в сградата на училището не по-късно от 8,30 часа.
 • Носи документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт)
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно 8,45 часа и предава на квесторите за съхранение на видно място изключена мобилната си комуникационна техника
 • Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.

По време на НВО ученикът:

 • ползва химикалка, която пише с черен цвят
 • чертаят с черен молив
 • по математика може да използват и линия, пергел, триъгълник, гума

В деня на изпитите за проверка на способностите учениците се явяват в изпитната зала 15 минути преди началото на изпита с документ за самоличност (ученическа карта, международен паспорт, лична карта, ученическа книжка) и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на заявените изпити. Учениците носят и ползват за изпита:

 • за проверка на способностите по изобразително изкуство - собствени материали и пособия
 • за изпита за проверка на способностите по музика - необходимия музикален инструмент (в изпитната зала се осигурява само пиано)
 • за проверка на способностите за изпита по профил "Физическо възпитание и спорт" - според вида спорт, носят необходимото спортно облекло, съобразено с изискванията на съответната спортна федерация и работят с определения за изпита спортен специалист

Учениците получават служебна бележка с резултатите от изпитите от училището, в което се обучават в VII клас.