МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Прием над утвърдения държавен план-прием

Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат:

  1. Близнаци - в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас.
  2. Ученик с двама починали родители - при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 55 ал.1 „За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.“ и ал.2 „За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.“

Ученикът се записва се с насочване от началника на РУО в съответствие с желанието му. Необходимите документи се подават в срок до 12 септември 2019 г. до началника на РУО:
• заявление за кандидатстване с посочено желание
• документ, удостоверяващ статута на ученика
• копие на удостоверение за завършен VII клас
• копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии или за профил „Физическо възпитание и спорт"