МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

Държавен план-прием (ДПП)

pdf

Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. Публикувано на 29.04.2021 г.

 pdfПроект на Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

 

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием за VIII клас по училища в област Кюстендил за учебната 2020/2021 година (публикувано на 14.09.2020 г.)

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием за VIII клас в паралелка за професионално образование в Средно училище "Христо Ботев", гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за учебната 2020/2021 година (публикувано на 23.09.2020 г.)

 

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публикувано на 29.04.2020 г.)

Приложение № 1

Приложение № 2

 

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2020/2021 година (публикувано на 29.04.2020 г.)

pdfГРАФИК за провеждане на приемни изпити в Спортно училище "Васил Левски", гр. Кюстендил за учебната 2020/2021 година

 

ВАЖНО! 

Насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства, следва да се запишат в училището, в което са насочени в срок до 17.00 ч. на 03.07.2020 г.

 

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 13.07.2020 г.

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 20.07.2020 г.

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки на записаните ученици след трети етап на класиране към 31.07.2020 г.

 

pdf1 СПИСЪК на незаетите места след втори етап на класиране

  pdf1СПИСЪК на незаетите места след трети етап на класиране

pdf1 СПРАВКА  на свободните места за прием в VIII клас към дата 11.09.2020 г. 

  

pdf1 ПАРАЛЕЛКИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват:

- ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
- ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Класирането:

- за профил "Физическо възпитание и спорт" се извършва от училището с прием в VIII клас.
- за останалите профили, както и за специалностите от професии, е централизирано за училищата на територията на областта и се извършва от РУО – Кюстендил.
Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.
За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област. Документите се подават онлайн на https://priem.mon.bg/ или в едно от училищата-гнезда за съответната област. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново в училище-гнездо. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се представя при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец се визуализира декларация за съгласие на родителя.

Ако ученикът желае да кандидатства в няколко области трябва да подаде заявление за всяка област онлайн или в едно от училищата-гнезда на съответната област.

Класирането се извършва в три етапа.
Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

Класираните ученици след всеки етап на класиране се записват в училището, в което са приети, в определените срокове или подават заявление за участие в следващ етап на класиране, в определените срокове и места. Ученик, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

За свободни се смятат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в срок ученици;
3. на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

За участие в І-ви и ІІІ-ти етап на класиране учениците успешно завършили VII клас подават следните документи в училищата-гнезда:

- Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (образец може да изтеглите от тук или да получите в училището-гнездо, където се подават документите - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил или ОУ „Христаки Павлович” – Дупница);
- копие на свидетелство за завършено основно образование - за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
- копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, („По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.“), по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година - за ученици от училища от друга област;
- копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;
- копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;
- документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1 („броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;“), за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;
- копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Местата (училищата-гнезда), определени за подаване на документи за І-ви и ІІІ-ти етап на класиране за област Кюстендил са:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2)
ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13)
Работното време на комисиите за приемане на документи е от 7.00 до 19.00 часа - без прекъсване в работни дни.

Класирането за областта се извършва централизирано от РУО - Кюстендил и е достатъчно кандидатите, с родител или настойник, да подадат само едно заявление с подредени желания за училищата от областта онлайн или в едно от гнездата.

Учениците, които кандидатстват за профил "Физическо възпитание и спорт", подават документите в училището, в което кандидатстват.

I-ви етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в определения срок.

Във II-ри етап на класиране участват учениците, които:

- не са приети – тези ученици не подават заявление за II-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране;
- са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението се подава в определения срок в училището, в което са приети. В заявлението учениците не могат да променят и пренареждат желанията си. Във II-ри етап на класиране тези ученици се класират на мястото си от I-ви етап или на по-предно свое желание.
II-ри етап на класиране приключва със записване на приетите ученици в определения срок и обявяване на свободните места за трето класиране в училищата-гнезда за подаване на заявления за класиране и на сайта на РУО.

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране (посочени по-горе). В заявлението до началника на РУО подреждат желанията си за обявените свободни места. При заявено участие в трети етап на класиране кандидатът не запазва мястото от предишно класиране и мястото се счита за свободно.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е кандидатствал до момента.

След третия етап на класиране, ако записаните в дадена паралелка са под норматива за минимален брой ученици, началникът на регионалното управление на образованието закрива паралелката и насочва учениците към паралелка, в която има свободни места. По изключение, ако паралелката е единствената за населеното място, след съгласуване с финансиращия орган началникът на регионалното управление на образованието може да не я закрива.

III-ти етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училищата-гнезда за подаване на заявления за класиране, в приемащите училища и на сайта на РУО.

За свободните места след трети етап на класиране могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема.

Приемането на ученици за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището.

Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РУО до 10 септември включително.

 

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления и съпътстващи документи, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратяват до края на периода на извънредното положение струпването на повече от двама възрастни на едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането на срещи, интервюта, събеседвания и други.

Подаването на заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование от родители на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от настойници или лица, които полагат грижи за ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства се осъществява по електронен път на e-mail: io_mon_kst@аbv.bg.
Останалите документи, описани в чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да се изпратят на хартиен носител до Комисия за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година в РУО – Кюстендил с препоръчано писмо или по куриер на адрес: 2500 Кюстендил, ул. “Демокрация” № 55, ет. 6. В случай, че се представят копия на документи, върху същите трябва да бъде изписан собственоръчно текст „Вярно с оригинала“, придружен от подпис на заявителя. При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени с писмо или по куриер същите трябва да бъдат представени на място в РУО – Кюстендил след отмяната на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът от документи, необходими за осъществяване на процедурата.

I. Изисквания към учениците при кандидатстване:
Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 55, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, с изключение на учениците със специални образователни потребности, по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование.
чл. 55, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование: За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

II. Необходими документи при кандидатстване:
Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства подават в РУО – Кюстендил следните документи по чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
1. заявление с подредени желания по образец;
2. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
3. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
4. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

III. Ред за подаване на документите в условия на извънредно положение:
Учениците и родителите /настойниците подават в РУО – Кюстендил от 03 до 21 май 2020 година по електронен път на e-mail: io_mon_kst@аbv.bg подават заявление с подредени желания по образец, публикувано на електронната страница на РУО – Кюстендил в рубриката „Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година“.
Останалите необходими документи:
1. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
2. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
3. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
4. медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че специалностите от професии, за които кандидатсва, не са противопоказани на здравословното му състояние - от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства,
се изпращат на хартиен носител в РУО – Кюстендил с препоръчано писмо или по куриер на адрес: 2500 Кюстендил, ул. “Демокрация” № 55, ет. 6 с текст „ До Комисия за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година“. В случай, че се представят копия на документи, върху същите трябва да бъде изписан собственоръчно текст „Вярно с оригинала“, придружен от подпис на заявителя. Същите документи не трябва да се изпращат по електронен път /по имейл/, тъй като съдържат лични данни за ученика. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или по куриер същите трябва да бъдат представени на място в РУО – Кюстендил след отмяната на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът от документи, необходими за осъществяване на процедурата.

IV. Срок за приемане на документи:
от 03.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително
(без почивни и празнични дни)

V. Насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
Комисията насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, публикувани на електронната страница на Регионално управление на образованието – Кюстендил.

VI. Телефон за информация и консултация: 0879992905

docЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование 

 

pdfСПИСЪЦИ на заболяванията за приемане на ученици

 

pdf

СПИСЪК на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания, и професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас в училищата от област Кюстендил за учебната 2020-2021 година 

 

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 Прогнозни целеви стойности за държавния план-прием за VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални  гимназии, средните и обединените училища за учебната 2020-2021 година, РУО – Кюстендил

Приложение STEM професии и профили

 План график за изпълнение на правилата за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния план-прием XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища

     

 Заповед за утвърждаване на реализиран държавен прием в VIII клас в неспециализираните училища в област Кюстендил за учебната 2019/2020 година за паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии и в средните училища и за паралелките за профилирана подготовка в профилираните гимназии и в средните училища.

Заповед за утвърждаване на реализиран държавен прием за V клас в ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил за учебната 2019/2020 година.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванова", гр. Кюстендил.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование