МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил
7 май 2019 г.,
14.00 часа, Читалище „Братство“, гр. Кюстендил

ПОКАНА

Регионално управление на образованието – Кюстендил кани учениците, родителите, представители на образователните институции, представители на бизнеса и обществеността да вземат участие в Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил“, който ще се проведе на 7 май 2019 година в Читалище „Братство“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Дупница
8 май 2019 г.,
14.00 часа, Спортна зала - фоайе, гр. Дупница

ПОКАНА

Регионално управление на образованието – Кюстендил кани учениците, родителите, представители на образователните институции, представители на бизнеса и обществеността да вземат участие в Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Дупница“, който ще се проведе на 8 май 2019 година в Спортна зала - фоайе, гр. Дупница

Прочети още...

Предстоящо

График на дейностите

от 3 до 21.05.2018 г. – подаване на документи в РУО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 14 до 18.05.2018 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, където се обучава седмокласника.

21.05.2018 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по български език и литература (БЕЛ)

23.05.2018 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по математика

до 06.06.2018 г. – обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и по математика

01.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

04.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по музика

от 05 до 06.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 11.06.2018 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 19.06.2018 г. до 15.00 часа - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 20 до 26.06.2018 г. - подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г. (за I-ви етап на класиране)

до 03.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на I-ви етап на класиране

от 04 до 06.07.2018 г. – записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 12.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на II-ри етап на класиране

от 13 до 17.07.2018 г. – записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране в съответното училище

19.07.2018 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 20 до 24.07.2018 г. - подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

до 26.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на III-ти етап на класиране

от 27 до 30.07.2018 г. – записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране в съответното училище

02.08.2018 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 11.09.2018 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 14.09.2018 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родители

до 14.09.2018 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием