МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 23.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • "Знам и мога". Училища-домакини: ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница и Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил.   
  • география и икономика. Училища-домакини: ПГ "Акод. С. П. Корольов" - Дупница и ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил.

На 23.02.2019 г. от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по астрономия. Училище-домакин: ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил.

График на дейностите

от 3 до 21.05.2018 г. – подаване на документи в РУО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 14 до 18.05.2018 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, където се обучава седмокласника.

21.05.2018 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по български език и литература (БЕЛ)

23.05.2018 г. – Национално външно оценяване (НВО) тест по математика

до 06.06.2018 г. – обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и по математика

01.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

04.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по музика

от 05 до 06.06.2018 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 11.06.2018 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 19.06.2018 г. до 15.00 часа - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства

от 20 до 26.06.2018 г. - подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г. (за I-ви етап на класиране)

до 03.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на I-ви етап на класиране

от 04 до 06.07.2018 г. – записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 12.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на II-ри етап на класиране

от 13 до 17.07.2018 г. – записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране в съответното училище

19.07.2018 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 20 до 24.07.2018 г. - подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

до 26.07.2018 г. - обявяване на приетите ученици на III-ти етап на класиране

от 27 до 30.07.2018 г. – записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране в съответното училище

02.08.2018 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 11.09.2018 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 14.09.2018 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родители

до 14.09.2018 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием