МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Информация за предстоящи обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 ,,Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 15.12.2018 г. и на 16.12.2018 г. ще се проведат последните три обучения за 2018 г. на педагогически специалисти по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Предстоящите обучения ще се проведат по следните теми:
1.,,Иновативни форми и методи в процеса на обучението“
• Брой участници в групата: 25, разпределени в 1 група
• Място на провеждане: СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Дупница, ул. ,,Венелин“ №92
• Продължителност на обучението: 16 академични часа
• Форма на обучението: Частично присъствена
• Дата на провеждане на присъствената част на обучението: 15.12.2018 г.
• Начало: 11:00 часа
• Лектор: Детелина Георгиева
• Дейности по логистиката: Не се предвиждат

2.,,Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в съвременния образователен процес“
• Брой участници в групата: 25, разпределени в 1 група
• Място на провеждане: СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, ул. ,,Страхил
войвода“ №5
• Продължителност на обучението: 16 академични часа
• Форма на обучението: Частично присъствена
• Дата на провеждане на присъствената част на обучението: 15.12.2018 г.
• Начало: 10:00 часа
• Лектор: ас. Весела Мирчева
• Дейности по логистиката: Не се предвиждат

3.,,Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая“
• Брой участници в групата: 25, разпределени в 1 група
• Място на провеждане: СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, ул. ,,Страхил
войвода“ №5
• Продължителност на обучението: 16 академични часа
• Форма на обучението: Частично присъствена
• Дата на провеждане на присъствената част на обучението: 16.12.2018 г.
• Начало: 09:30 часа
• Лектор: Детелина Георгиева
• Дейности по логистиката: Не се предвиждат