МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

Проведени обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Е

В периода 25.11.2018 г. – 16.12.2018 г. сa проведeни шест обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обученията са организирани и проведени в изпълнение на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 15.11.2018 г. до 17.12.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ се включиха в обучения 145 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Кюстендил.

Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – иновативни методи в преподаването и позитивна училищна среда.

Обученията сe проведоха в гр. Кюстендил и гр. Дупница, както следва:
- На 25.11.2018 г. в ОУ ,,Иван Вазов“, гр. Кюстендил на тема ,,Облачни технологии – офис 365“. Участваха 25 педагогически специалисти.
- На 25.11.2018 г. в ПГ ,,Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница на тема ,,Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“. Участваха 25 педагогически специалисти.
- На 01.12.2018 г. в ОУ,,Неофит Рилски“, гр. Дупница на тема ,,Методи и подходи за решаване на конфликти“. Участваха 22 педагогически специалисти.
- На 15.12.2018 г. в СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативни форми и методи в процеса на обучението“. Участваха 24 педагогически специалисти.
- На 15.12.2018 г. в СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в съвременния образователен процес“. Участваха 24 педагогически специалисти.
- На 16.12.2018 г. в СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая“. Участваха 25 педагогически специалисти.

На всички успешно преминали обучението лица беше издадено Удостоверение за присъден 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.