МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

Проведени обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Е

В периода 25.11.2018 г. – 16.12.2018 г. сa проведeни шест обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обученията са организирани и проведени в изпълнение на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 15.11.2018 г. до 17.12.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ се включиха в обучения 145 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Кюстендил.

Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – иновативни методи в преподаването и позитивна училищна среда.

Обученията сe проведоха в гр. Кюстендил и гр. Дупница, както следва:
- На 25.11.2018 г. в ОУ ,,Иван Вазов“, гр. Кюстендил на тема ,,Облачни технологии – офис 365“. Участваха 25 педагогически специалисти.
- На 25.11.2018 г. в ПГ ,,Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница на тема ,,Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“. Участваха 25 педагогически специалисти.
- На 01.12.2018 г. в ОУ,,Неофит Рилски“, гр. Дупница на тема ,,Методи и подходи за решаване на конфликти“. Участваха 22 педагогически специалисти.
- На 15.12.2018 г. в СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативни форми и методи в процеса на обучението“. Участваха 24 педагогически специалисти.
- На 15.12.2018 г. в СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в съвременния образователен процес“. Участваха 24 педагогически специалисти.
- На 16.12.2018 г. в СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая“. Участваха 25 педагогически специалисти.

На всички успешно преминали обучението лица беше издадено Удостоверение за присъден 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.