МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Специфичните цели на процедурата са:

- Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;

- Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bghttp://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg, модул „Разяснения по процедурата“, както на електронната поща на УО на ОПНОИР: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg/, в секция „Процедури/ Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения 31.03.2021 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020.

Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2021 година.

Заявка може да свалите от тук. Списъка на училищата от тук.

Да си дясна ръка на бизнеса

Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии в Дупница осигурява кадри за местния трудов пазар

Надя КАНТАРЕВА

ПГХВХТ 1За кого шансът е по-голям – за училището ли, защото на него разчитат да захранва със специалисти бизнеса в региона, или по-скоро за бизнеса, за който доказала се педагогическа школа произвежда търсени професии. Отговорът е сроден с този на „Кое е първичното – яйцето или...“.
Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии в Дупница има историята на типичното училище, създадено да осигурява кадри за местния трудов пазар. Навремето отваря врати като тютюнев техникум заради поминъка в региона. Икономическите реалности в последните десетилетия са причина да започне обучение по новите направления – хранително-вкусови и химични технологии, в които се подготвят средни специалисти в професиите готвач и лаборант.
217 са гимназистите в настоящата 2019/2020 г. За следващата учебна година се очаква да се попълнят две паралелки първокурсници, толкова поддържат от години при всеки прием. Отпадащи ученици на практика няма. През изминалата учебна година са напуснали четирима, семействата им заминали зад граница. Децата са малко, но според образователни експерти интересът към училището е стабилен. Тежкото време със свиването на паралелки или с попълването им на трети прием е отминало.
В гимназията може да предвиждат и подреждат строг финансов ред, да планират и разширяват стажове „на терен“.
Екипът тук иска и вярва, че успява да върне рейтинга на професионалната гимназия, да защитава реномето ѝ на търсено училище. Сериозно обмислят и вече провеждат нови форми на обучение. Дуална паралелка, или учене чрез работа, има от три години. Тя е създадена по инициатива на местния бизнес. От догодина учениците започват практика във фармацевтичната индустрия. Работодателите не крият, че ги чакат, че разчитат именно на младите хора, респективно на преподавателите им.
„На пазара на труда в нашата сфера кой по-добре от колегите учители по професионалните дисциплини знае и може да подготвя средни специалисти за химическата индустрия. Единствено от нашето училище излизат кадри за един от най-големите работодатели в областта. Гръбнакът на специализирания изпълнителски екип на фармацевтичната промишленост в града са наши ученици. Общината също се намесва и помага в стажовете.


За позиции, за които обикновено се е искало академично образование, сега се търсят завършили професионалната гимназия. Наши възпитаници са заели и ръководни позиции. Има и ментори, които подпомагат специализирането на стажантите за работа с новите технологии. Догодина 26 ученици, т.е. цялата паралелка дуално обучение, ще работи в реална среда. В XI клас – 2 дни, а в XII – по три дни в седмицата“, разказва Виолета Стефанова – директор на Професионалната гимназия. Преподава в нея от 2000 г., директор е от една. В екипа й са 17 учители, канят и лектори за специфичните часове – по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание.
Когато Стефанова посещава за първи път лабораторията във фирмата, в която ще стажуват учениците от дуалната паралелка на гимназията, остава респектирана от дисциплината, от модерното производство. И същевременно е огорчена от разликата в апаратурите – в производствената среда и в учебната база на гимназията, чийто „срок на годност“, не само в морално отношение, отдавна е изтекъл. Изводът е ясен: така не бива да обучават. Съоръжения и техника за учебните практики трябва да се подменят. Как, когато за купуването само на една електронна везна, броят 3000 лв.
Насочват вниманието си към участие по програми. Спъва ги исканото съфинансиране при някои, но са сигурни, че ще успеят при други. „Не можахме да се подготвим с проекти преди две години. Изпуснахме времето за кандидатстване заради процедурите по прехвърлянето на гимназията, бяхме към Земеделското министерство, сега сме към Общината. Чакаме програми, за да се включим и за саниране на сградата, ремонтът на покрива също не търпи отлагане“, допълва директорката.
Засега, за замяна на остарялото оборудване в учебните лаборатории, намират решение в контактите си с представители на местния бизнес. Една от тях е Йорданка Велева, с която организират съвместна дейност. Тя съдейства на професионалната гимназия да получи неупотребявана вече в производството техника, което за ученическите практики е твърде добро решение. За следващото лято гимназията е получила предложение повече ученици от дуалната паралелка да работят срещу заплащане във фармацевтичните лаборатории.
„Горещо“ е времето и за класовете от направлението по хранителни технологии. Предстои им пак състезание, участие в конкурса „Най-добър млад готвач“. Още от учениците работят в реална работна среда, започват от двете училищни кухни. Гимназията е в договорни отношения с няколко заведения в Дупница. При проверките, които учителите правят на практикуващите, впечатлява желанието, с което работят, и добрият резултат, който постигат. Опознават ги и хората от бизнеса. Не един от младите стажанти вече е на позиция главен готвач в ресторантите към големите хотели. От гимназията съобщават, че приемат и предизвикателството: ще направят разгласа за изпълнение на поръчки за кетъринг за големи празници, лични тържества.
„Градът ни гледа, повечето му жители работят тук, искат децата им да учат и после и те да работят тук. Регионът няма друго такова училище. Имаме деца от Бобошево и други селища. Пътуват с обществен транспорт, разходите им се поемат частично от Общината – около половината от стойността. Това затруднява семействата, още повече че много от тях са в трудно положение. Обмисляме как още да се подпомогнат“, обяснява сърцатата директорка.