МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Специфичните цели на процедурата са:

- Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;

- Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bghttp://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg, модул „Разяснения по процедурата“, както на електронната поща на УО на ОПНОИР: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg/, в секция „Процедури/ Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения 31.03.2021 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020.

Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2021 година.

Заявка може да свалите от тук. Списъка на училищата от тук.

Училище на щастието

Възпитаниците на иновативното ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница, традиционно постигат отлични резултати на външното оценяване

Антоанета НАЙДЕНОВА

991Децата от всички паралелки в началния етап на обучение в ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница, започват всеки учебен ден с 5-минутни утринни срещи, през които се използват различни модели и похвати за създаване на позитивна атмосфера. Например може да се хванат в кръг за ръцете и да си представят приятни моменти и хора, или пеят заедно, смеят се, казват добра дума на другарчето си и го прегръщат.
Всеки учител си е изработил план за различни дейности по време на сутрешната 5-минутка, които спомагат не само за доброто настроение на децата, а и за развиването на емоционалната им интелигентност – едно от необходимите умения на XXI век. Провеждат се и игри за групова динамика, използват се и учебни пособия, като карта за емоционална интелигентност, барометър на емоциите и т.н., които се възприемат много добре от децата.
„През 2019 г. разработихме проектно предложение „Аз искам, аз мога, аз успявам“ и от тази учебна година сме в Списъка на иновативните училища – разказва и.д. директорът на училището Райна Александрова. – През ноември по Националната програма „Иновации в действие“ имахме обмен с пловдивското ОУ „Елин Пелин“, където се използват елементи на иновативни подходи при преподаването и изпитването и са включени много практически задачи за изработване на различни модели, карти и т.н. от учениците в зависимост от предмета и урока.
При нас също има иновативни елементи на преподаване – продължава Александрова. – В първи клас се провеждат бинарни уроци по музика и по български език, а в трети клас в часовете по английски децата правят театър на чуждия език, в който участват като артисти, пеят в приказка, рисуват. В прогимназиалния етап на обучение също има групови дейности – по БЕЛ работят с един компютър с няколко мишки, правят се интегрирани уроци по физика и химия.
Друга иновация са съвместните часове с родителите, в които те преподават заедно с учителите или пък разказват на децата за професията си. Организират се и посещения на ученици на работните места на някои от родителите.“


От години ОУ „Евлоги Георгиев“ предлага разширено обучение по хореография, музика и изобразително изкуство, а днес те се изучават в избираеми и факултативни часове. Децата могат да си изберат с какво да се занимават според своите интереси и заложби. В часовете по хореография се разучават предимно народни танци от различни фолклорни области, а факултативно има и мажоретен състав. Първолаците могат да изберат и факултативно изучаване на английски език и религия. В училището има 10 клуба за извънкласни дейности, сред които по математика, информационни технологии, както и два клуба „Православно християнство“. В училището се изучава религия вече 23 години.
ОУ „Евлоги Георгиев“ има 121-годишна история и навремето до сградата му в двора е имало параклис, който е разрушен, а училището – бомбардирано. Новата училищна сграда отваря врати през септември 1962 г. Параклисът не е възстановен, но в близост се намира черквата „Света Богородица“, където се чества патронният празник на школото на 8 ноември – Архангелов ден.
Сградата на училището е крайно недостатъчна, за да побере всички желаещи да учат в него. През 2016 г.
е изградена пристройка, в която на първия етаж е разположена столовата с един павилион, а на втория – многофункционална актова зала. От миналата година има готов проект и за разширяване на училището, но засега няма финансиране, казва директорката Александрова.
Учениците са 395, няма подготвителна група, тъй като сградата е малка и не може да се осигури целодневно обучение. ОУ „Евлоги Георгиев“ е единственото в област Кюстендил, което все още работи на двусменен режим. Затова и през тази учебна година са приети само две паралелки с първолаци, въпреки че има заявления за три.
Интересът към училището се дължи и на факта, че през миналата година на националното външно оценяване след VII клас по БЕЛ училището е на първо място в област Кюстендил и с резултат над средния за страната. А по математика са на второ място в областта след ПМГ в Кюстендил и са близо до средния резултат за страната.
„Нашите ученици винаги са сред първите на областните кръгове на олимпиади по история, география, физика, химия, имаме класирания на национални кръгове – казва с гордост Райна Александрова. – И през тази година работим по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ за обучение на талантливи ученици, тъй като миналата година имахме ученик участник в националния кръг на олимпиадата по география и икономика. Имали сме и участници в националните кръгове на олимпиадите по химия, история и цивилизация, а през миналата година бяха предложени двама ученици по физика. Успехите се дължат както на учениците, така и на добрия педагогически екип, който работи много отговорно. Предишният ни директор Румяна Гиргинова ръководи училището успешно в продължение на 23 години и летвата е вдигната високо. Тя два пъти е носител на почетна грамота „Неофит Рилски“ и на много други награди. Една от последните е от края на миналата година, когато за втора поредна година Държавната агенция за закрила на детето връчи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. ОУ „Евлоги Георгиев“ е удостоено с плакет в категория „Устойчиво развитие“ като признание за многогодишния труд на екипа на училището и стремежа на всички да работят за утвърждаване на атмосфера на свободно мислене и свободна изява на личността, за приноса в грижата за децата и за дейности и инициативи, създаващи условия за тяхното пълноценно развитие.“
Учителите са общо 36. От тази година имат нов колега, който работи като логопед и ресурсен учител. В ОУ „Евлоги Георгиев“ сега се обучават 9 ученици със СОП, но са стигали и до 18.
В училището се гордеят с добра и модерна материално-техническа база – интерактивна дъска, 4 компютърни кабинета и всяка стая има мултимедия, преносими компютри. Ползват електронни учебници и уроци, разработват и свои продукти и презентации. В часовете по ИТ и компютърно моделиране пък работят с таблети. „Сутрин събираме телефоните на учениците в една кутия и в края на деня им ги връщаме, защото нямат нужда от тях за учебния процес“, обяснява директорката.
И допълва, че учителите се обаждат на родителите, ако ученикът се почувства недобре или при друга необходимост. Това са част от
мерките за спазване на дисциплината и традициите на училището.
То е и единственото в общината, което има ученически униформи вече повече от 12 години – бели блузи и пуловерчета с емблемата на училището – ноти, гайда и палитра, както и суитшърт с емблема.
Като част от стремежа да се опазят животът и здравето на учениците, е ограничаването им да напускат двора на училището, докато трае учебният ден. Както и родителите не могат да влизат в сградата, освен ако не са поканени на общо мероприятие или за разговор.
От години в училището се организират вечери на физиката и химията за седмокласниците, които се провеждат обикновено в края на май или началото на юни. Всяка година те са посветени на някаква тема. Например м.г. е посветена на 150-годишнината от създаването на Менделеевата система, преди това – на Нютон, на Мария Кюри и др. Учениците се разпределят в 3 отбора и се състезават, като решават различни задачи, посветени на съответната тема – кръстословици, игрословици, редят пъзели, правят експерименти и забавни опити – „Вулкан“, различни „сокове“ или пък розички от хартия, които „разцъфват“ във вода. Децата пишат и есета, с които участват в ежегодния конкурс към Съюза на физиците или на фондация „Вигория“. Тази година темата е за приноса на българските физици и е интересна и достъпна за учениците.
Като завършек на учебните занятия се провежда ежегоден благотворителен концерт с масово участие на учениците, обучавани през годината в различните области на изкуството. Мотото на последния концерт е „У човека все пак побеждава доброто!“.
„Нашите ученици се развиват много успешно след завършването си – споделя директорката Александрова. – Например едно от момичетата продължи образованието си в природо-математическата гимназия в Благоевград, участваше в национални олимпиади по химия и биология, а сега учи биотехнология в Шотландия. Имаме и много други, които са завършили химия и сега са лекари, фармацев­ти и т.н. Учениците се реализират като личности и специалисти в различни сфери – архитектура, право, в областта на спорта и др.
Нашата мисия е да обучаваме творчески, адаптивни и социално отговорни личности, които да се реализират успешно. Искаме да познават собствените си права и отговорности, но и да уважават правата на другите, тяхната култура, език и религия. За целта се опитваме да създадем атмосфера на свободно мислене и изява на личността и да превърнем
ОУ „Евлоги Георгиев“ в „Училище на щастието“.