МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Специфичните цели на процедурата са:

- Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;

- Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bghttp://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg, модул „Разяснения по процедурата“, както на електронната поща на УО на ОПНОИР: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg/, в секция „Процедури/ Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения 31.03.2021 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020.

Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2021 година.

Заявка може да свалите от тук. Списъка на училищата от тук.

Алея на випуските краси ПГ „Акад. С. П. Корольов“ в Дупница

Алея на випуските краси ПГ „Акад. С. П. Корольов“ в Дупница

Диляна КОЧЕВА

DupnicaKorAlea

През 2012 г. в Професионалната гимназия „Акад. С. П. Корольов“ в Дупница поставят началото на една прекрасна традиция – всеки випуск в деня на изпращането си посажда дърво в двора на училището си. „Миналата година, заради пандемията, изпращането на абитуриентите се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки и в присъствието само на дванадесетокласниците“, разказва директорката Елена Костадинова. Въпреки това и випуск 2020 посажда своето дърво и оставя своята следа в историята на любимото школо. Сега тази прекрасна малка горичка се е превърнала в място, където се срещат след години бившите съученици.

„Най-важното в нашата работа е да стимулираме учениците да използват професията си и в живота“, казва директорката. В гимназията в дневна форма учат 295 ученици в 14 паралелки. Специалностите, които се изучават там, са четири – „Икономическа информатика“ с разширено изучаване на английски език“, „Електрообзавеждане на производството“, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“, и най-новата, която се предлага от вече две години – „Машини и съоръжения в химическата и хранително-вкусовата промишленост“. През новата учебна година дуална форма ще има в три от четирите специалности.

„Първата специалност, в която направихме прием в дуална форма, е за професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“. На тези ученици им предстои през следващата учебна година да започнат практиката си в XI клас. Половината от паралелката ще бъдат в „Балкан фарма АД“, а другата половина – в ТЕЦ „Бобовдол“. Имаме сключени споразумения за провеждането на учебно-производствена практика в тези две фирми“, обяснява Костадинова. Единствено при „Икономическата информатика“ няма как да направят дуално обучение. Причината за това е, че в общината няма достатъчно на брой фирми в ИТ сектора.

В професионалната гимназия почитат традициите. Опитват се не само да обучават учениците, но и да възпитават у тях ценности, които да ги превърнат в достойни личности. Училището им носи името на съветския учен и конструктор в областта на ракетната и космическата техника – Сергей Корольов. Ръководството на школото поддържа връзка с дъщерята на своя патрон – проф. Наталия Корольова. За съжаление, последната им среща е била през 2011 г., когато тя е била официален гост, заедно с цялото си семейство по време на честването на патронния празник на училището. „Поддържаме постоянна връзка, на 5 години правим чествания по повод годишнини. По всякакъв начин се опитваме да поддържаме училищния живот динамичен“, казва директорката.

Около 50% от учениците им са включени в клубовете за занимания по интереси. Групите в училището са шест и седем по проект „Подкрепа за успех“, а областите много разнообразни – математика, чужд език (руски или английски), биология и здравно образование. „Участието в извънкласните занимания се отразява добре. Правейки в края на всяка учебна година равносметка, виждаме, че това е полезно за учениците, защото успехът им се повишава. Освен това се ангажират с интересни за тях дейности извън задължителната учебна програма“, допълва моята събеседничка. Спомня си как преди години са имали многобройни успешни изяви както на театралната сцена, така и на спортното поле.

Освен извънкласните дейности в професионалната гимназия редовно се организират и вътрешни състезания. „За да стимулираме учениците от по-малките класове, правим състезания по професия“, казва директорката.

Няма година, в която да не са стигнали до националния кръг и на състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, което се провежда под егидата на МОН. Преди три години дори печелят първото място.

Гимназията разполага с модерни чисто нови работилници – две по електротехника и две по топлотехника. Средствата за оборудването им са осигурени по проекта „Модернизация на професионалното образование“ и от бюджета на училището. Сега предстои и дългоочакван ремонт на гимназията. Преди 5 години са кандидатствали по ОП „Региони в растеж“ и са одобрени. Проектът е готов, а строителните дейности започват през пролетта. Обновяването е на стойност над 1 млн. лв., като ще включва саниране на сградата, подмяна на покрива, ремонт на тоалетни, цялостна реновация на учебния корпус и физкултурния салон. „Очакваме го от толкова време и дай Боже, през септември новата учебна година да посрещнем в нова и обновена среда“, завършва Костадинова.