МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 16.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

 • история и цивилизация. Училища-домакини: ОУ "Хр. Павлович" - Дупница и ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил.
 • испански език. Училище-домакин: СУ "Св. П. Хилендарски" - Дупница.
 • информатика. Училище-домакин: ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.

Меморандум за сътрудничество между факултета по педагогика към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и РИО - Кюстендил

На 03 октомври 2014 г. бе сключен меморандум за сътрудничество между факултета по педагогика към Югозападен университет „Неофит Рилски" и Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил за осъществяване на дългосрочно и ефективно партньорство в процеса на професионалната подготовка на студентите, образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър", и реализиране на съвместни инициативи и проекти в съответствие с националните и регионалните приоритети.

ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СА:

 1. Научно-образователният процес, в който са включени студентите от специалностите на Факултета по педагогика, ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър". Водещи са изискванията на европейското образователно пространство за актуално и качествено образование на професионалните педагози в национален и регионален контекст.
 2. Сътрудничество по отношение осигуряването на качествена професионална подготовка, с оглед конкурентоспособност на педагогическите кадри в съответствие с изискванията на образователната реалност и динамичните предизвикателства на пазара на труда.
 3. Партньорство в процеса на овладяване от обучаваните студенти на практически компетенции в реална социалнопедагогическа среда.
 4. Осъществяването на съвместни проектни дейности и предприемачески инициативи.
 5. Сътрудничество в проучването и анализа на перспективите относно регионалните потребности от педагогически кадри.
 6. Оценяване качеството на подготовка на дипломираните във Факултета по педагогика студенти.
 7. Непрекъсната квалификация и преквалификация на педагогическите кадри.

ФОРМИТЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СА:

 1. Взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики.
 2. Консултации на експертно ниво.
 3. Разработване на съвместни инициативи, доклади, проекти.
 4. Съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи, програми.
 5. Реализиране на медийни и обществени кампании за постигане на общите цели.
 6. Стимулиране на дейности за развитие на творческа активност на студентите в процеса на обучение.
 7. Оценяване на студентските постижения и добрите практики на реализираните педагози в социалнопедагогическите институции, центровете и клубовете за работа с деца.
 8. Популяризиране на различни предприемачески форуми на студентите от Факултета по педагогика.
 9. Съвместно изразяване на професионални позиции в областта на образованието и социалните практики.