МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

Меморандум за сътрудничество между факултета по педагогика към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и РИО - Кюстендил

На 03 октомври 2014 г. бе сключен меморандум за сътрудничество между факултета по педагогика към Югозападен университет „Неофит Рилски" и Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил за осъществяване на дългосрочно и ефективно партньорство в процеса на професионалната подготовка на студентите, образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър", и реализиране на съвместни инициативи и проекти в съответствие с националните и регионалните приоритети.

ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СА:

 1. Научно-образователният процес, в който са включени студентите от специалностите на Факултета по педагогика, ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър". Водещи са изискванията на европейското образователно пространство за актуално и качествено образование на професионалните педагози в национален и регионален контекст.
 2. Сътрудничество по отношение осигуряването на качествена професионална подготовка, с оглед конкурентоспособност на педагогическите кадри в съответствие с изискванията на образователната реалност и динамичните предизвикателства на пазара на труда.
 3. Партньорство в процеса на овладяване от обучаваните студенти на практически компетенции в реална социалнопедагогическа среда.
 4. Осъществяването на съвместни проектни дейности и предприемачески инициативи.
 5. Сътрудничество в проучването и анализа на перспективите относно регионалните потребности от педагогически кадри.
 6. Оценяване качеството на подготовка на дипломираните във Факултета по педагогика студенти.
 7. Непрекъсната квалификация и преквалификация на педагогическите кадри.

ФОРМИТЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СА:

 1. Взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики.
 2. Консултации на експертно ниво.
 3. Разработване на съвместни инициативи, доклади, проекти.
 4. Съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи, програми.
 5. Реализиране на медийни и обществени кампании за постигане на общите цели.
 6. Стимулиране на дейности за развитие на творческа активност на студентите в процеса на обучение.
 7. Оценяване на студентските постижения и добрите практики на реализираните педагози в социалнопедагогическите институции, центровете и клубовете за работа с деца.
 8. Популяризиране на различни предприемачески форуми на студентите от Факултета по педагогика.
 9. Съвместно изразяване на професионални позиции в областта на образованието и социалните практики.