МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Меморандум за сътрудничество между факултета по педагогика към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и РИО - Кюстендил

На 03 октомври 2014 г. бе сключен меморандум за сътрудничество между факултета по педагогика към Югозападен университет „Неофит Рилски" и Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил за осъществяване на дългосрочно и ефективно партньорство в процеса на професионалната подготовка на студентите, образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър", и реализиране на съвместни инициативи и проекти в съответствие с националните и регионалните приоритети.

ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СА:

 1. Научно-образователният процес, в който са включени студентите от специалностите на Факултета по педагогика, ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър". Водещи са изискванията на европейското образователно пространство за актуално и качествено образование на професионалните педагози в национален и регионален контекст.
 2. Сътрудничество по отношение осигуряването на качествена професионална подготовка, с оглед конкурентоспособност на педагогическите кадри в съответствие с изискванията на образователната реалност и динамичните предизвикателства на пазара на труда.
 3. Партньорство в процеса на овладяване от обучаваните студенти на практически компетенции в реална социалнопедагогическа среда.
 4. Осъществяването на съвместни проектни дейности и предприемачески инициативи.
 5. Сътрудничество в проучването и анализа на перспективите относно регионалните потребности от педагогически кадри.
 6. Оценяване качеството на подготовка на дипломираните във Факултета по педагогика студенти.
 7. Непрекъсната квалификация и преквалификация на педагогическите кадри.

ФОРМИТЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СА:

 1. Взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики.
 2. Консултации на експертно ниво.
 3. Разработване на съвместни инициативи, доклади, проекти.
 4. Съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи, програми.
 5. Реализиране на медийни и обществени кампании за постигане на общите цели.
 6. Стимулиране на дейности за развитие на творческа активност на студентите в процеса на обучение.
 7. Оценяване на студентските постижения и добрите практики на реализираните педагози в социалнопедагогическите институции, центровете и клубовете за работа с деца.
 8. Популяризиране на различни предприемачески форуми на студентите от Факултета по педагогика.
 9. Съвместно изразяване на професионални позиции в областта на образованието и социалните практики.