МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ НА УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

Броят на зрелостниците от област Кюстендил, участвали в държавен зрелостен изпит по български език и литература е 820. Осемстотин петдесет и четири са зрелостниците, явили се на втори държавен зрелостен изпит, разпределени по предмети, както следва: математика – 63, история и цивилизация – 25, география и икономика – 252, физика и астрономия – 2, биология и здравно образование – 262, химия и опазване на околната среда – 2, философски цикъл – 90, английски език – 154, испански език – 4.


Броят на анулираните работи е 9, от които по български език и литература – 3, по география и икономика – 3 и 3 по биология и здравно образование.
В държавен зрелостен изпит по желание на ученика /математика/ участва един зрелостник.
Средният успех за областта по предмети е както следва:
• Български език и литература – добър 3,97
• Математика – добър 4,38
• История и цивилизация – добър 3,60
• География и икономика – среден 3,37
• Физика и астрономия – мн. добър 4,99
• Биология и здравно образование – добър 3,92
• Химия и опазване на околната среда – мн. добър 4,59
• Философски цикъл – добър 3,92
• Английски език – мн. добър 4,89
• Испански език – отличен 5,55
Общият среден успех от държавните зрелостни изпити, сесия май-юни на учебната 2015/2016 година е добър 3,97. Пет училища са постигнали успех по-висок от средния за областта – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, Гимназия "Христо Ботев" – Дупница, СОУ "Св. Пайсий Хилендарски"– Дупница, ЕГ "Д-р Петър Берон" – Кюстендил и ПГИМ "Йордан Захариев" – Кюстендил. С най-ниска успеваемост са зрелостниците от ПГСС "Св. Климент Охридски" – Кюстендил и ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“ – Кюстендил.
Средният успех по български език и литература е с 0,20 стотни по-нисък от средният успех по предмета за страната (4,17), което подрежда нашата област на 20 място. Резултатът по български език и литература е с десет стотни по-нисък в сравнение с миналата учебна година.
По-висок среден успех от средния успех за страната е постигнат по предметите физика и астрономия и по испански език.
Резултатите са съизмерими с резултатите, регистрирани през миналата учебна година.
В сравнение със средния успех за областта, регистриран през миналата учебна година се наблюдава спад в средния успех по предметите математика, философски цикъл, химия и опазване на околната среда, история и цивилизаци и испански език.
По-висок среден брой точки спрямо предходната година са регистрирани по предметите биология и здравно образование и английски език. Средният успех по предмета география и икономика е с една стотна по-висок от успеха през миналата учебна година.
Броят на отличните оценки по български език и литература е 71, а на слабите – 102.
Сто и четири са отличните оценки от втори държавен зрелостен изпит, а слабите са 156.
Слабите оценки, получени на държавните зрелостни изпити са 258 (15%), средните – 416 (25%), добрите – 486 (29%), много добрите – 330 (20%) и отличните – 176 (11%).
Трима зрелостници са постигнали максимален брой точки (100) по математика – 2 от втори ДЗИ и 1 от ДЗИ по желание. Един зрелостник е с 0 точки по български език и литература.
Петдесет и девет ученици са получили слаби оценки и на двата държавни зрелостни изпита. Отлични оценки на двата държавни зрелостни изпита са получили 45 зрелостници.
Оценка 6,00 са постигнали 15 ученици, от които 2-ма са с пълни шестици на два зрелостни изпита.